Προσοχή! Σε περίπτωση λάθους στην υποβολή της αίτησης δεν γίνεται διόρθωση και δεν μπορεί να γίνει νέα αίτηση. Για αυτό θα πρέπει να αποφύγετε τους πειραματισμούς. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Ο νόμος Ν.4469 ονομάζετε εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν

οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Προϋποθέσεις

Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση εφόσον:

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α’ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών εφόσον:

Έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες στην περίπτωση α’ διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης

Έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωση του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:

  • Φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπόρια, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
  • Επί νομικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
  • Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Διαδικασία

Αρχίζουμε με μελέτη των δεδομένων, συγκέντρωση των δικαιολογητικών, κατάρτιση της μελέτης βιωσιμότητας και υποβολή της πλήρους πρότασης στο σύστημα. Ακόλουθα ο συντονιστής (που ορίζεται ανεξάρτητα από το Δημόσιο) στηριζόμενος στην πληρότητα του φακέλου προχωρά στην επιβεβαίωση των πιστωτών και ορίζει συναντήσεις διαπραγμάτευσης.

Διαπραγμάτευση

Είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά και στο τελευταίο και κρίσιμο στάδιο της διαπραγμάτευσης συνεπικουρώντας συντονιστή και δικηγόρο για καλύτερη έκβαση της διαδικασίας.

Συμφωνία

Όταν επιτευχθεί οριστική συμφωνία, επικυρώνεται δικαστικά για την επίσημη δημόσια δέσμευση.

 

Προσοχή! Σε περίπτωση λάθους στην υποβολή της αίτησης δεν γίνεται διόρθωση και δεν μπορεί να γίνει νέα αίτηση. Για αυτό θα πρέπει να αποφύγετε τους πειραματισμούς. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

ρυθμίσεισ-δανείων.gr

Παρέχουμε ασφαλή πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες ένταξης των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, διαδικασία που είναι πολύ σημαντική (επειδή η πλατφόρμα είναι πολύ εξειδικευμένη και δύσχρηστη για τους μη γνώστες).

Καταρτίζουμε εμπεριστατωμένες μελέτες βιωσιμότητας από ειδικό επιτελείο οικονομολόγων, διασφαλίζοντας την βαρύτητα που χρειάζεται στην συνολική πρόταση.

Παρακολουθούμε τη πορεία της υπόθεσης από την αρχή μέχρι την οριστική επίλυση.

Επικυρώνουμε δικαστικά το αποτέλεσμα.

Διότι έχουμε πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη και έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα σχέδια διάσωσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστική για την βέβαιη ένταξη στην διαδικασία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση λαθών (όταν πειραματίζεται ο καθένας με την πλατφόρμα) δεν υφίσταται δυνατότητα επανυποβολής.

Άρα η επιλογή της εταιρίας μας για το σχεδιασμό και την υποβολή της πρότασής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Καλέστε μας ΤΩΡΑ στο 2106910500 και κλείστε ένα ραντεβού στα γραφεία μας ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.